CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE Ustaw nasz stron jako startow Dodaj nasz stron do Ulubionych Kontakt
 
CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
ul. Powstacw 2c/6
42-620 Nako lskie k. Tarnowskich Gr

tel. kom.: 0501 579 639
tel/fax: (32) 284 37 05
e-mail: centrale@tel-tar.pl
gadu-gadu: 4142557
 
O firmie
Oferta
Serwis
Kontakt
Mapa serwisu


 

Przyjmujemy zlecenia z caej Polski!


Przegldaj katalog wedug:
 
producentw   typw sprztu
 
 

Model wycofany ze sprzeda�y.TYLKO SERWIS

Slican CCA-2720.EU

Serwer Telekomunikacyjny Slican CCA-2720.EU jest urz�dzeniem

CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
Model wycofany ze sprzeda�y.TYLKO SERWISSlican CCA-2720.EU

Serwer Telekomunikacyjny Slican CCA-2720.EU jest urz�dzeniem
Powiksz

System obs�uguje niezb�dne rodzaje ��czy zewn�trznych w tym ISDN, interfejsy telefonii kom�rkowej i radiowej oraz ��cza wewn�trzne analogowe oraz cyfrowe ISDN. System umo�liwia dowolne tranzytowanie po��cze�, mo�e by� jedno lub wielostanowiskowy. Ca�o�� zarz�dzana jest sp�jnym oprogramowaniem.

Serwer Telekomunikacyjny SLICAN zapewnia niezawodn� ��czno�� telekomunikacyjn�, transmisj� danych oraz nieprzerwan� rejestracj� prowadzonych rozm�w oraz umo�liwia przekazywanie danych o rozmowie do kilku urz�dze� lub aplikacji jednocze�nie. Mog� to by� rejestrator, oprogramowanie wspomagaj�ce zarz�dzanie si�ami i �rodkami, system wspomagania decyzji, system dyspozycji taks�wek, aplikacje CTI, oprogramowanie Call Center lub inne. Aby wszystkie urz�dzenia mog�y bezkonfliktowo dzia�a� z central� nale�y zapewni� im jednoczesny dost�p do danych. W tym celu centrala posiada wbudowan� kart� wsp�pracy z sieci� LAN, kt�rej do��czenie centrali do wewn�trznej sieci komputerowej odbywa si� na tych samych zasadach, co dowolnego komputera PC. Mo�na jej nada� r�cznie numer IP lub pozostawi� to dla serwera DHCP w zale�no�ci od konfiguracji sieci.


Cechy funkcjonalne

  1. urz�dzenie do zabudowy Rack 19” umo�liwiaj�ce tworzenie zintegrowanych system�w teleinforamtycznych, otwarte protoko�y zapewniaj�ce komunikacj� z aplikacjami i urz�dzeniami zewn�trznymi,
  2. interfejs: RS, USB; serwer CTI-LAN
  3. porty zewn�trzne: analogowe ASS, ISDN PRA (30B+D), ISDN BRA (2B+D), E&M,MB,
  4. porty wewn�trzne: analogowe, systemowe analogowe i cyfrowe (styk U), ISDN styk S�,
  5. wsp�praca z sieciami GSM, systemami DECT i systemami trankigowymi,
  6. pojemno�� maksymalna 300 port�w,
  7. zasilanie bezprzerwowe
  8. mo�liwo�� budowania w oparciu o otwarte protoko�y i zintegrowane urz�dzenia system�w dyspozytorskich, centr�w ratowniczych, system�w alarmowych itp.,
  9. integracja sprz�towa i programowa wykorzystuj�ca standardowe mechanizmy protoko�u TCP/IP,
  10. zastosowanie wewn�trznego serwera LAN do komunikowania si� w czasie rzeczywistym wszystkich zintegrowanych urz�dze� i zaimplementowanych program�w, integracja sprz�towo – programowa centrali z systemami nagrywania rozm�w.


 

 

(C) 2004-2006 TEL-TAR.pl
Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie zabronione.
webmaster   
MariuszT