CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE Ustaw nasz stron jako startow Dodaj nasz stron do Ulubionych Kontakt
 
CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
ul. Powstacw 2c/6
42-620 Nako lskie k. Tarnowskich Gr

tel. kom.: 0501 579 639
tel/fax: (32) 284 37 05
e-mail: centrale@tel-tar.pl
gadu-gadu: 4142557
 
O firmie
Oferta
Serwis
Kontakt
Mapa serwisu


 

Przyjmujemy zlecenia z caej Polski!


Przegldaj katalog wedug:
 
producentw   typw sprztu
 
 

Model wycofany ze sprzeda�y.TYLKO SERWIS

 SLICAN NCT 1248

Abonencka centrala telrfoniczna o ma�ej pojemno�ci dla biur, ma�ych i �rednich

CENTRALE TELEFONICZNE, APARATY TELEFONICZNE
Model wycofany ze sprzeda�y.TYLKO SERWIS  SLICAN NCT 1248 Abonencka centrala telrfoniczna o ma�ej pojemno�ci dla biur, ma�ych i �rednich
Powiksz

Centrala telefoniczna SLICAN NCT 1248 jest produkowana w dw�ch wykonaniach:
 • SLICAN NCT 1248.1 ISDN - Pojemno�� min. 10 port�w; max 24 porty w tym do 4 cyfrowych port�w miejskich ISDN BRA
 • SLICAN NCT 1248.2 ISDN - Pojemno�� min. 18 port�w; max 60 port�w w tym do 6 cyfrowych port�w miejskich ISDN BRA


Charakterystyka centrali telefonicznej :

 • Pojemno�� centrali telefonicznej min. 18 port�w; max 60 port�w w tym do 6 cyfrowych port�w miejskich ISDN BRA
 • Pe�na rejestracja rozm�w wychodz�cych (numer abonenta inicjuj�cego rozmow�, ewentualny po�rednik, gdy rozmowa by�a przekazana, numer jaki wybrano na "mie�cie", data, godzina, liczba impuls�w, koszt rozmowy netto i brutto)
 • System DISA umo�liwiaj�cy bezpo�redni dost�p do numer�w wewn�trznych
 • Abonenci wirtualni (konta)
 • Kontrola zewn�trznych po��cze� zaniechanych (koniec dzwonienia)
 • Centrala telefoniczna posiada bufor rozm�w o wielko�ci 10.000 po��cze�
 • Wydruki natychmiastowe
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z telefonami systemowymi
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z bramofonami SLICAN
 • Modu� zapowiedzi s�ownej
 • Automatyczny transfer po��cze� faksowych
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z przystawk� telefonii kom�rkowej
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z sieci� komputerow� w ramach systemu wspomagania telefon�w CTI (Computer Telephon Integration)
 • Praca centrali telefonicznej w systemie impulsowym i tonowym
 • Program wsp�pracy centrali telefonicznej z PC dla Windows 95/98, Dla Klienta i Dla Serwisu
 • Funkcje hotelowe
 • Protok� wsp�pracy centrali telefonicznej z aplikacjami specjalizowanymi (programy hotelowe, radio-taxi i inne
 • System zasilania awaryjnego (opcja)
 • Zasilanie ~220 V; 50 Hz; 60 VAoraz dodatkowe, dla central telefonicznych wyposa�onych w ��cza ISDN

 • Prezentacja numeru osoby dzwoni�cej z miasta tzw. CLIP na telefonach systemowych
 • Pe�na rejestracja rozm�w przychodz�cych (w tym r�wnie� nieodebranych i z�o�liwych) wraz z informacj�, kt�ry abonent centrali odebra� po��czenia
 • Automatyczny ruch przychodz�cy w konfiguracjach MSN i DDI umo�liwiaj�cy bezpo�rednie po��czenie z okre�lonym numerem wewn�trznym
 • Op�ata za po��czenie zarejestrowana w buforze pami�ci centrali telefonicznej odpowiada kwocie zarejestrowanej przez operatora sieci publicznej
 • Wsp�praca centrali telefonicznej z urz�dzeniami ISDN do��czonymi wraz z central� telefoniczn� do wsp�lnego ��cza BRA(2B+D) 

 

(C) 2004-2006 TEL-TAR.pl
Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie zabronione.
webmaster   
MariuszT